ประกาศทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2562 (ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชฯ และ ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนฯ)

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ)

ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 4 ทุน โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
2.เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ในภาค 2/2561 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร A ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 2.50
3.ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2522
4.ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือนักศึกษาโครงการพิเศษ
5.ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree
6.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2.มีความประพฤติดี และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือคดีอาญา
3.เป็นผู้มีผลการเรียนจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ในภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ต้องสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมของลำดับคะแนนอักษร A ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจนถึงภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 2.75 
3.ไม่เป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2 หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2522
4.ไม่เป็นนักศึกษาที่เรียนสองสถาบัน และไม่เป็นนักศึกษา Pre-Degree
5.ไม่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์หรือ นักศึกษาโครงการพิเศษ
6.ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน

หลักฐานประกอบใบสมัคร
1.ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (ดาวโหลดใบสมัคร ที่นี่)
2.สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
3.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2562 อย่างละ 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อบิดา มารดา
5.สำเนาใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
6.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม  2562

สถานที่สัมภาษณ์
กำหนดสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัครขอรับทุน ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2

View :1373
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 310

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 1420

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 2081

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 8464

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 8417

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2865

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 17305

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 6188