ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัย (ชั้นปี 2-5) ที่ดำเนินการส่งเอกสารต่อสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ได้รับลำดับสีโอรส,สีฟ้า,สีม่วง)

ตรวจสอบรายชื่อ

กลุ่มผ่านเกณฑ์ (ลำดับหมายเลขสีโอรส) >>>  คลิก

กลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ (ลำดับหมายเลขสีฟ้า) >>> คลิก

กลุ่มขอกู้เกินหลักสูตร (ลำดับหมายเลขสีม่วง) >>> คลิก

View :869
Download

   หนังสือขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 108

   การตั้งค่า IE และ Chrome ก่อนการสั่งพิมพ์สัญญากู้ยืม 1120

   การบันทึกสัญญากู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan 1728

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กยศ.102) 8045

   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว (กรอ.) 7924

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) 2687

   แบบคำขอกู้ยืม (กยศ.101) สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นักศึกษาส่วนกลาง) 16773

   ใบสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ส่งเสริมการศึกษาและกิจกรรม 5827