ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม

ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการรับทุน

ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยฯ จะจัดพิธีมอบทุนการศึกษา โดยทุกคนต้องเข้าร่วมเพื่อรับเงินทุนฯ (เงินสด)

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

สำหรับ เวลาและ สถานที่ จะแจ้งให้นักศึกษาทราบในระบบกลุ่ม LINE

 

ไฟล์เอกสาร :
View :2258
Download