ประกาศการขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61..) และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่า กรอ. (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปที่ขอกู้ยืม ม.ราม ครั้งแรก) ประจำปีการศึกษา 2561เอกสารที่ใช้ในการขอรับแบบคำขอกู้ยืม
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

ไฟล์เอกสาร :
View :2823
Download