ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา พ.ศ.2534 ประจำปีการศึกษา 2560

***หมายเหตุ เปลี่ยนเแปลงวันจากเดิม 25 - 26 กันยายน 2560 เป็นวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2560***

 

ข้อปฏิบัติ
1. ให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
2. ให้นักศึกษามารายงานตัวเวลา 08.30 น. ณ ด้านล่าง อาคารกิจกรรมนักศึกษา

รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 2  ตุลาคม 2560 จำนวน 60 ราย 

1.  นายวันคอลีฟ       มามะ                  6003036354                           

2.  น.ส.ซูรียานี         เจ๊ะมะ                  60      .  ..

3.  น.ส.นูรอัรวา        สาและ                 6005002214      

4.  น.ส.นิอัสมะอ์       ระยีเกะ               6005002222         

5.  น.ส.วีรา             กอเล็ง                6006025081         

6.  นายปฏิภาณ        นงนุช                  6005002602                                            

7.  น.ส.พิมพ์วรา  .    วสุมงคลโรจน์         6003006183                                                  

8.  น.ส.สุภรัตน์         หมู่เพชร               6003018568   

9.  น.ส.สุพัตรา         ลครพล                 6001001822  

10. น.ส.สุพรรษา      บุญศิลป                60

11. น.ส.จารุวรรณ     ใจบุญ                  6006043100   

12.  น.ส.มนัสวี      พูลมี                   6003018964   

13.  นายทักษิณ     อินไชย                6001021150      

14.  นายชยางกูร    ทองสกุล              6001023404  

15.  นายปริญญา    เพชรศรี               6004001167      

16.  น.ส.เปมิกา      แก้วกระจก           6002008990  

17.  น.ส.ฟารีดา      มูดอ                   6001044236                

18.  น.ส.ศิริลักษณ์   แท่นทอง              6004007479  

19.  นายเอเซีย       อินสะโร               6006067760 

20.  น.ส.สุภาวรรณ  กุลสุวรรณ์            6001037511     ..

21   น.ส.ธาริณี       สร้อยคีรี              6001009940           

22.  น.ส.ภัทรณี      กันแก้ว                6001016457  

23.   น.ส.ภัทรนันท์  กันแก้ว                6001016440     

24.   นายคุณานนต์     เนาวรานันท์          600303637    

25.   น.ส.ซูรีนา          สามอ                  6005004913

26.   นายวัชรัตน์พล    พิชยพัฒนานันท์      6001034740         

27.   น.ส.รุสนี           แวเดร์                  6003009195  

28.  น.ส.สุพรรษา      ไพรเขียว               6006047176      

29.  น.ส.พัชรมัย        ตาธิยะ                6006062795    

30.  น.ส.กรวรรณ       ติมัน                     6002046685     

31.  นายเจนณรงค์     อดิศักดิ์รัตนา           6001016481     

32.  นายศักดิ์พล        จรูญไธสง               6006036252  

33.  น.ส.นาวาย์         พวง                     6006012113    

34.  น.ส.ก้อนแก้ว       หญีตน้อย              6002013016     

35.  น.ส.โสพิศสุดา      เลี้ยงประยูร           6001042768   

36.  น.ส.ภัคจิรา         สาลี                     6002007463    

37 . น.ส.รุ่งระวี         ศรีสนพันธุ์               6002003058    

38.  น.สจิรภัทร์        วธีรวงศ์นิจ              6001017885   

.39.  น.ส.ศิรภัสสร      สุรนาทโกสัน         6001029146    

40.  น.ส.นฤมล         เพ็ชร์ขำ                6001009775      

41.  น.ส.วาสนา        ถือลาภ                 6003012686

42.  น.ส.วาสนา        ปันตะ                  6006042813  

43.  น.ส.พรพรรณ     เทปู                     6003005599   

44.  น.ส.วาสนา       ดังถวิล                   6006064940 

45.  นายซูฟียัน       แซยูปา                   6006024043   

46.  น.ส.อัมพร        แซ่ท้าว                   6002032776  

47.  น.ส.จิรัฐติกาล    เต็มสี                     6004000508    

48.  น.ส.กวินนา       เศวตวิจิตรเมธา         6004007347   

49.  น.ส.จิราภา       แห่งศิลป์                 6006055294     

50.  น.ส.ฮุสนามัหณี       สาเมาะ                    6006010679   

51.  น.ส.ธัญลักษณ์        บุญมีมาก                  6001021408    

52.  น.ส.รัชนีวรรณ       ขัดศรี                       6002000864       

53.  น.ส.อุบลรัตน์         คงโตรม                    6003029557  

54.  นายฤทธิชัย          อินต๊ะเสาร์                 6001044517  

55.  นายลิขิต             มุติมาลย์                    6005002230

56.  นายภูริธัญญ์        แสนทวี                      6001037875        

57.  นายศตวรรษ       ชูเกลี้ยง                      6001026266       ..

58.  น.ส.แก้วนภา       เทพชุมพล                  6003027115  

59.  น.ส.ชนัญชิดา     หอมหวล                    6001009270     

60.  น.ส.ธีรารัตน์        ปางยะพันธุ์                 6006065095    

*** นักศึกษาส่งเพิ่มเติมจำนวน 5 รายสัมภาษณ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ดังนี้***

116.  น.ส.กนกวรรณ     จันทวดี                             6004002892

117.  น.ส.ณัฐวดี          แก้วประดิษฐ์                      6004000110

118.  น.ส.ศุภานน        กันไชย                              6004001035

119.  น.ส.สุพรรณิการ์   พุทธวงศา                          6004002983

120.  นายเกรียงศักดิ์     ฉุยฉาย                             6004002397

 


รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 จำนวน 55 ราย 

61.  น.ส.ชนนิกานต์      ปรีชานนท์                 6006071390       

62.  นายกิตติพงษ์       สอนใหม่                       6006052204                                                                                                         

63.  น.ส.อารยา          ทักษ์รัตนศรันย์               6006053604       

64.  น.ส.นูรีซา           ดาแม                           6001019782 

65.  นายนรภัทร์         เพชรชู                         6003024731     

66.  น.ส.อีมานัล         มะมิง                           6003008593  

67.  น.ส.ฟิรดาว          เซ็งมาดี                        6006012444    

68.  น.ส.ยูรีนา            เจ๊ะเต๊ะ                        6002008917         

69.  น.ส.นาดา            วานิ                            6003039655        

70.  น.ส.อาสมะห์        บินยา                          6002026752       

71.  น.ส.นูรอานีตา       ไทย                            6006068685  

72.  น.ส.อภิญญา         พรมชุม                        6003012660         

73.  น.ส.อารยา           ผกากลีบ                      6006051327       

74.  น.ส.ซูวัยบะห์        แกมะ                          6003011407      

75.  นายมูฮำหมัดฮากีมีน    ลารี                      6006061714        

76.  น.ส.อามีเน๊าะ            หะยีมะเซาะ            6001017661           

77.  น.ส.มินตรา               หะเด็ง                  6006030842       

78.  น.ส.โสรยา                จู่เกี่ยน                  6006049792       

79.  นายสำราญ               แซ่โซ้ง                  6002029335               

80.  นายวิชชากร              แซ่เถา                  600 

81.  น.ส.พรทิพย์              นะมะปักษ์             6003030134    

82.  น.ส.สิริยากร              อริยพงษ์โสภณ        6004005051      

83.  น.ส.ธิภาวรรณ            สุภาพันธ์               6004003353        

84.  น.ส.ทัดดาว                อนุอัน                  6003027999       

85.  น.ส.เบญจวรรณ          พันโกฏิ                 6002026554          

86.  น.ส.เจนจิรา               เศรษฐวิชาภรณ์       6001014791   

87.  น.ส.ชลันธร         สุวรรณรัตน์              6001025920   

88.  นายชัยธวัช         แพงภูงา                  6001011771  

89.   น.ส.วันดี            คงชนบท                 6006039165     ..

90.  น.ส.นุสรา            กอแลง                   6004003817     

91.  นายไพโรจน์         บุญพาโชค               6001039657           

92.  น.ส.สีตีฮายา         อับดุลเล๊าะ              6003008163       

93.  น.ส.ซูวาตี            สะมะแอ                 6003008155        

94.  น.ส.สุนิสา            เพชรช่วย                6006056532       

95.  น.ส.ศิริลักษณ์        ถมยา                    6006037821    

96.  นายเรืองเดช         เอี่ยมสำอางค์           6001040242     

97.  นายอาซูวัน          เยะซือแต                600   

98.  น.ส.รัตติกาล        ปานเล็ก                  6003017156            

99.  น.ส.ทิพย์วัลย์       สารพรรณ์                6001033668          

100.  นายประพันธ์        จรัสธรรมคุณ                 6056003038

101.  น.ส.สุชิน              กองพลวง                    6003033203       

102.  น.ส.สุธิดา             คงแก้ว                        6004007685        

103.  น.ส.อาฟีฟะห์         มามุ                           6007003046          

104.  น.ส.ปณิศษา          จำรัสชนาเมธ                6002009063           

105.  น.ส.วิชชุฎา            ดวงมาลา                    6002048996          

106.  น.ส.สุภัทรา            บุญน้อย                     6002008883       

107.  นายนัฐวุฒิ             พุทธพรหมศรี               6001040291        

108.  น.ส.รินรดา             วงษ์เบาะ                    6002039532       

109.  น.ส.สริตา               ธำรงศักดิ์                    6001024089     ..

110.  นายทัศนสิทธิ์           มกรศรีวัฒน์                 6005007288                            

111.  นายทัตพงศ์             แซ่ม้า                         6006055062                      .

112.  นายธนดล               อังครา                        6006070251         

113.  น.ส.มารีนา         หะยีตาบู                           6006064569           

114.  น.ส.มะลิวัลย์       ใจคง                                6001013751         

115.  นายฤทธิเดช        พรหมสกุล                       6001422028

View :688