เปิดระบบ e-Studentloan ให้นักศึกษาบันทึกแบบคำขอกู้ยืมกองทุน กยศ./กรอ. เพิ่มเติม

     ทางสำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan เพื่อให้นักศึกษาบันทึกแบบคำขอกู้ยืมผ่านระบบ ดังนั้น จึงขอให้นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมซึ่งมารายงานตัวตามวัน/เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้บันทึกแบบคำขอกู้ยืม ให้รีบเข้าไปดำเนินการบันทึกแบบคำขอกู้ยืม ดังนี้

ประเภทการกู้ยืม ระยะเวลา หมายเหตุ
กองทุน กยศ. 5 วัน
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560
 
กองทุน กรอ. 5 วัน
1 - 5 กันยายน 2560
 


     ทั้งนี้ขอให้นักศึกษารีบเข้าไปดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้านักศึกษาไม่บันทึกแบบคำขอกู้ยืมมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถอนุมัติให้กู้ยืมได้และจะไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก
     สำหรับการทำสัญญากู้ยืมผ่านระบบ วัน/เวลา/สถานที่ ส่งสัญญาจะแจ้งให้มราบอีกครั้ง


                                                                                   หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
                                                                                          วันที่ 28 สิงหาคม 2560

 

 

 

View :1162