ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม

คุณสมบัติทั่วไป

  1.  เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)
  2.   มีสัญชาติไทย
  3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  4.  ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
  5.  ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน
    คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี

      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/2559
      2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา
      1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ   ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงฤดูร้อน/ 2559
      2. มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ
          คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
       1.เป็นกรรมการหรือสมาชิกของฝ่าย อ.ศ.ม.ร.  ฝ่ายสภานักศึกษา  ฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  ฝ่ายวิชาการ  และฝ่ายกีฬา 
       2.มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/ 2559
       3. ผู้มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาคฤดูร้อน  หรือภาคพิเศษ
       4. เป็นผู้มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม  มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้ กับมหาวิทยาลัยเป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีมนุษยสัมพันธ์

      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนเรียนดี สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนส่งเสริมการศึกษา สามารถติดต่อรับใบสมัครหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่คณะที่ตนศึกษาอยู่
      สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติทุนกิจกรรม สามารถติดต่อรับใบสมัครที่ชมรมหรือดาวโหลดทางเว็บไซต์ และยื่นพร้อมหลักฐาน ที่งานแนะแนวอาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
      ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560

View :3789