ประกาศเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยและกำหนดวันนัดรับสมุดบัญชีธนาคาร (รอบที่ 2)

ประกาศเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย  สำหรับนักศึกษากองทุน กยศ. / กรอ.    ปีการศึกษา  2560  (รอบที่ 2)
***  ให้นักศึกษามารับสมุดบัญชี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา  09.30 - 12.00 น.  ที่ ห้อง 207 ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา ***
     ** ให้นักศึกษาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาพร้อมกับรับสมุดบัญชี  **
สิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติ  
1.  รายชื่อจะเรียงตามเลขบัตรประชาชน    
2. ให้นักศึกษาจำลำดับที่รับสมุด  เพื่อง่ายต่อการเข้ารับสมุดบัญชี  
3. ตรวจสอบรายชื่อ - นามสกุล  ว่าถูกต้องหรือไม่  กรณีไม่ถูกต้องให้แจ้งในวันที่มารับสมุดบัญชี

 

          >>> ตรวจสอบรายชื่อและเลขบัญชี <<<

ไฟล์เอกสาร :
View :742