ประกาศวันสัมภาษณ์ทุนเฉลิมพระเกียรติฯ, นายห้างโรงปูนฯ, สมเด็จพระสังฆราชฯ

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ประกาศวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

ทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
สัมภาษณ์วันที่ 28  พฤศจิกายน 2566

ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งและมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ)
สัมภาษณ์วันที่ 29  พฤศจิกายน 2566

โดยมีรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสัมภาษณ์ทุนการศึกษาดังต่อไปนี้
รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสัมภาษณ์ทุนสมเด็จพระเทพฯ ทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง และทุนสมเด็จพระสังฆราช ปีการศึกษา 2566 (116 downloads)

ข้อปฏิบัติ
1. รายงานตัวเข้าสัมภาษณ์เวลา 08.30 น. ณ กองกิจการนักศึกษา ชั้น 1
2. แต่งชุดนักศึกษาให้เรียบร้อย
3. กรณีที่มีเอกสารเพิ่มเติมให้นำมาส่งในวันสัมภาษณ์ทุน