ประกาศทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง  มีนโยบายให้ทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา  แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยแบ่งเป็นทุนประเภทเรียนดีทุนละ  6,000  บาท ประเภททุนส่งเสริมการศึกษาทุนละ 5,000  บาท และประเภทกิจกรรมทุนละ 3,000  บาท 

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน  จะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนดังนี้

1.    คุณสมบัติทั่วไป
– เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตั้งแต่ชั้นปีที่  2  ขึ้นไป)
– เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
– ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี
– ม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ๆ ในปีเดียวกัน         

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทเรียนดี
1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงภาคฤดูร้อน/2563
2. มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน A ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา

1. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ภาคเรียนปกติ   ตั้งแต่ชั้นปีที่  1  จนถึงฤดูร้อน/2563 
2. มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิตรวมภาคฤดูร้อน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภทกิจกรรม
1. เป็นนักศึกษาทำกิจกรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
2. มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคเรียนปกติตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/ 2563 
3. ผู้มีผลการเรียนพอใช้  คือ สอบไล่ได้เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  รวมภาคฤดูร้อน  
4. เป็นผู้มีความตั้งใจ  ขยันหมั่นเพียรในการร่วมกิจกรรม มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ที่ประจักษ์ต่อชุมชน สังคม และเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี

หลักฐานประกอบใบสมัคร
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประเภทเรียนดี ดาวโหลดที่นี่

ประเภทส่งเสริมการศึกษา ดาวโหลดที่นี่

ประเภทกิจกรรม ดาวโหลดที่นี่


2. ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรณีสาขาวิทยบริการฯ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองความประพฤตินักศึกษา 
3. ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1  จนถึงภาค ฤดูร้อน/2563
4. รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป
5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค  1/2564
6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์   1   ฉบับ (ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชี) 
7. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบิดา  –  มารดา
8.  สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา  –  มารดา  ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม
9.  รูปถ่ายที่พักอาศัยตามภูมิลำเนา จำนวน 1 รูป (เฉพาะทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา)

สถานที่รับสมัคร
นักศึกษาส่วนกลาง  ผู้ประสงค์จะขอรับ

  • ทุนประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2564 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามกำหนดการที่ www.ru.ac.th/scholarship  โดยนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุน
  • ทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่  สำนักงานเลขานุการคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่   30 พฤศจิกายน  2564 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่คณะที่นักศึกษาสังกัดกำหนด โดยนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุน            
  • นักศึกษาส่วนภูมิภาค  ผู้ประสงค์จะขอรับทุนประเภทเรียนดี ประเภทส่งเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม ให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดอยู่  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2564  และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนตามวันที่ที่สาขาวิทยบริการที่นักศึกษาสังกัดกำหนดโดยนักศึกษาที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน