ประกาศการโอนเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ครั้งที่ 2)

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ประกาศการโอนเงินทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในระบบการโอนเงินแบบอิเล็คทรอนิคส์

จึงขอประกาศให้นักศึกษาผู้รับทุนทราบว่า มหาวิทยาลัย
จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาในวันที่ 27 กันยายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ งานแนะแนวฯ ขออภัยที่มา ณ โอกาสนี้