การดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุนประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น)

ประกาศเรื่องทุน กยศ

ขั้นตอนการดำเนินการขอกู้ยืม สำหรับนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2564
      1. บันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบการกู้ยืมแบบดิจิทัล (ระบบ DSL) 
*** หมายเหตุ ในขั้นตอนการบันทึกแบบคำขอกู้ยืมในระบบ DSL จะบันทึกได้หลังจากมหาวิทยาลัยบันทึกข้อมูลรายงานสถานภาพให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว (สำหรับนักศึกษาที่บันทึกข้อมูลตามข้อ 2 เรียบร้อยแล้ว)
      2. บันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมต่อที่ “แบบรายงานกรณีขอกู้ยืมต่อในปีการศึกษา 2564 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้น)” ดำเนินการบันทึกข้อมูลตั้งแต่บัดนี้ – 25 มิถุนายน 2564  
      3. จัดส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          – กรณีมาส่งด้วยตัวเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2564
          – กรณีส่งทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2564 ที่อยู่ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
      การส่งเอกสารประกอบการกู้ยืมต่อ ดังนี้
      1. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
          คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิก
      2. ผลการเรียน (ให้นักศึกษาส่งผลเรียนที่ปริ้นจากระบบ e-service)
      3. เอกสารหลักฐานบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ ส่วนฉบับจริงส่งให้มหาวิทยาลัย
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษาผู้กู้ยืม 1 ฉบับ
      5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
*** สำหรับเอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว ในกรณีที่ระบบการให้กู้ยืม (DSL) ให้ทำการอัปโหลดในระบบ ขอให้นักศึกษาเก็บเอกสารดังกล่าวไว้ในกรณีที่ทางกองทุนพิจารณาแล้วว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ 

       ลิงค์สำหรับบันทึกข้อมูลการขอกู้ยืมต่อที่ ม.ราม >>> คลิก

 *** เกณฑ์ผลการเรียน  
        – รหัสนักศึกษา 63… มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ในภาคเรียนที่ 1/2563 และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
        – รหัสนักศึกษา 62… มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2562 – ภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
        – รหัสนักศึกษา 61… มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2561 – ภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
        – รหัสนักศึกษา 60… มีผลการเรียนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2560 – ภาคเรียนที่ 1/2563 ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน และเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
        – นักศึกษาที่ขอกู้ยืมเกินหลักสูตร ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และมีจำนวนหน่วยกิตคงเหลือไม่เกิน 36 หน่วยกิต รวมทั้งต้องศึกษาในคณะ/สาขาวิชาเดิมตลอดหลักสูตรและต้องศึกษาต่อเนื่องไม่ลาออกและสมัครใหม่
 *** เกณฑ์จำนวนชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสา  36 ชั่วโมง (กรณียังไม่ครบสามารถส่งเพิ่มเติมภายหลัง)