หัวข้อข่าว ม.ร.บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชาของ นศ. เก่า ภาค 2/2561
View3170

          มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแจ้งให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนผิดพลาด และต้องการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 โดยสามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้ 1 ครั้ง โดยสับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพิ่มเติม รวมแล้วต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต ผู้ขอจบการศึกษารวมหน่วยกิตแล้วไม่เกิน 30 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร 5 ปี หน่วยกิตรวมแล้วต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป เมื่อแก้ไขแล้วหน่วยกิต ต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต

          โดยนำเอกสาร คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)  พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียนเพิ่ม (ปรินท์บาร์โค้ดได้จาก www.ru.ac.th) และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมในการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 50 บาท โดยชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  หรือจุดชำระเงินที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 

          นำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อที่จุดบริการ ณ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ช่อง 41 และ 42 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561

          สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต และทางไปรษณีย์ ดำเนินการระหว่างวันที่     17-23 มกราคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)


Displaying 1-6 of 14 results.


เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 17686
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 20 ก.พ. 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18-21 มี.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
View: 37369
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari