เชิญ นศ. Update หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อรับข่าวสารผ่าน SMS

              มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษาผ่าน SMS เป็นรายบุคคล เน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา เช่น การลงทะเบียน การสอบ การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา เป็นต้น โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561

              ข่าวสารผ่าน SMS นี้จะส่งผ่านโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบ (Update) หมายเลขโทรศัพท์ของตนจากฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย (ผ่าน e-Service ที่ http://e-service.ru.ac.th) หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ให้นักศึกษาแก้ไขได้จากระบบ e-Service ตามขั้นตอนในรูป หรือหากมีข้อขัดข้องในการตรวจสอบ นักศึกษาสามารถ Update หมายเลขโทรศัพท์ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

# 54966
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved