เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                   ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ส่วนภูมิภาค  เพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  โดยมีการเปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จำนวน 40 ศูนย์สอบแล้ว นั้น

                   มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดสอบนักศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สถานที่สอบมีความเหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น  มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค เพิ่มอีก 1 แห่ง  รหัสศูนย์สอบที่ 31 โดยใช้โรงเรียนทุ่งสง (TS) เป็นสถานที่สอบ  ที่ตั้ง เลขที่ 44  หมู่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80110  โทรศัพท์ 075-773-152  โทรสาร 075-773-001  สถานที่ใกล้เคียง สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชน  เทศบาลถ้ำใหญ่ และสำนักงานอัยการจังหวัดทุ่งสง

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่การสอบ ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 

# 49782
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved