ม.ร.ได้คะแนนการประเมิน ITAระดับสูงมาก เป็นอันดับ 4 จาก 81 สถาบัน สังกัด สกอ.

ม.ร.ได้คะแนนการประเมิน ITAระดับสูงมาก

เป็นอันดับ 4 จาก 81 สถาบัน สังกัด สกอ.

           

                        มหาวิทยาลัยรามคำแหงปลื้มผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2561 โดยภาพรวมได้คะแนนในระดับสูงมาก ร้อยละ 90.70 จัดเป็นอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 81 หน่วยงานสถาบันการศึกษา

                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธิษฐ์ นากกระแสร์ รองอธิการบดีฝ่ายธรรมาภิบาล เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 81 แห่ง นั้น

                        บัดนี้ ผลการดำเนินการตามขั้นตอนได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 90.70    อยู่ในระดับสูงมาก โดยดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.84 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความพร้อมรับผิด ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.42 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 91.87 อยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีความโปร่งใส     ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 87.74 อยู่ในระดับสูงมาก และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ได้คะแนน เท่ากับร้อยละ 87.37 อยู่ในระดับสูงมาก ทั้งนี้ การประเมินจากดัชนี ทั้ง 5 ด้านนั้น ผลการประเมินได้คะแนนสูงขึ้นจากเมื่อปี 2560 ทุกดัชนี

                        ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.กล่าวว่า ขอขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมา ภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจากผลการประเมินครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคมและองค์กรภายนอกในการทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

                        ตั้งแต่ที่ผมขึ้นมาทำหน้าที่อธิการบดีได้ประกาศเจตนารมณ์แก่บุคลากรให้รับทราบว่า    “จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยสีขาวที่มีความโปร่งใสความซื่อสัตย์ในการดำเนินการทุกเรื่องด้วย”

 

# 2166
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved