อธิการบดีหนุนชาวรามฯ หวังพา ม.ร.ขึ้นที่ 1 ความโปร่งใส

อธิการบดีหนุนชาวรามฯ หวังพา ม.ร.ขึ้นที่ 1 ความโปร่งใส
 

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ”  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร ม.ร. จำนวน 1,600  คน  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                  โอกาสนี้  อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวรายงานว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการส่งเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต  และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  จึงจัดโครงการฝึกอบรมฯให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง  และได้ถ่ายทอดสดไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 23 สาขา  โดยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้  และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

ด้าน  อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้ให้ความสำคัญเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงานอย่างเข้มงวดและจริงจัง  ดังจะเห็นได้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2560  โดยภาพรวมในระดับสูงมากร้อยละ 85.81  จัดเป็นอันดับที่ 2 จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด สกอ. จำนวน 81 แห่ง  โดยได้รับการประเมินจากสำนักงาน ป.ป.ช.  ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงมุ่งมั่นให้เกิดความโปร่งใสในองค์กรทุกมิติ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  และคาดหวังจะเป็นอันดับ 1 ของประเทศในอนาคต

                  “ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมาก  โดยปัจจุบันมีกฎหมายจำนวนมากที่บังคับใช้อย่างเข้มงวดกวดขัน  เพื่อควบคุมความประพฤติไม่ให้ใช้อำนาจหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  หรือนำไปใช้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น  โดยกฎหมายเหล่านี้จะเข้มงวดมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนำมาซึ่งความผาสุกของประเทศ  ดังนั้น เราต้องตอบตัวเองให้ได้อย่างชัดเจนด้านความซื่อสัตย์สุจริต  หากประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมแล้วก็จะสามารถยืนอยู่บนสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย

.. ขอขอบคุณศาสตราจารย์ พิเศษ วิชา  มหาคุณ  ที่นำความรู้และชี้แนะแนวทางการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  พร้อมปลูกฝังค่านิยมด้านความสุจริตให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยมหาวิทยาลัยคาดหวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตักตวงความรู้อย่างเต็มที่  นำไปปรับใช้  แล้วมุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโปร่งใสต่อไป”

# 6574
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved