ม.รามคำแหงเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. ปี 2562

ม.รามคำแหงเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. ปี 2562

                   3 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. ใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หน่วยลงคะแนนรามคำแหง หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา พร้อมอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการทางสายตาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ด้วยบัตรอักษรเบรลล์

                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการเลือกตั้งสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การ นักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น. โดยกำหนดสถานที่เป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกตั้งที่วิทยาเขตบางนา เวลา 08.30 - 11.30 น. หรือ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เวลา 13.00-16.00 น. และ        นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เลือกตั้งที่มหาวิทยาลัย รามคำแหง หัวหมาก เวลา 08.30-16.00 น.  โดยมี พรรคนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง จำนวน 3 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรคพลังราม หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน และ หมายเลข 3 พรรคสานแสงทอง

                   ขอเชิญชวนนักศึกษา ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร. ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงเพื่อใช้สิทธิและใช้เครื่องหมายกากบาท X ในช่องการลงคะแนน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8074

 

# 10768
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved