งานวิจัย “ฟาร์มกวาง” จาก ม.รามคำแหง คว้ารางวัล Platinum Award จาก วช.

งานวิจัย “ฟาร์มกวาง” จาก ม.รามคำแหง

คว้ารางวัล Platinum Award จาก วช.

                    งานวิจัยชุดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” (Innovation for Modern Deer Farming) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง คว้ารางวัล Platinum Award ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับมอบถ้วยพระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และรับเงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

                   โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีม.ร. กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ ในการที่ทำให้งานวิจัยเกิดประโยชน์แท้จริงกับคนทั่วไป ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทีมงานและชาวรามคำแหงทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” ซึ่งเป็นการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาฟาร์มกวางให้ทันสมัยอย่างครบวงจร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกวางได้รับประโยชน์และสร้างรายได้ในเชิงเศรษฐกิจ

                   “มหาวิทยาลัยรามคำแหง มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยเพื่อให้กวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ของสังคมไทย เพราะทุกส่วนของกวางสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจทางด้านนี้อย่างแท้จริง”

                   ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผลงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปีนี้ แบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัล Platinum Award จำนวน 2 รางวัลได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 120,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2) รางวัล Gold Award จำนวน 4 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จำนวน 70,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3) รางวัล Silver Award จำนวน 6 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

                   4) รางวัล Bronze Award จำนวน 6 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5) รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกรมอนามัย

                   สำหรับ งานวิจัยชุดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อการทำฟาร์มกวางสมัยใหม่” (Innovation for Modern Deer Farming) จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เป็นการบูรณาการงานวิจัยด้านนวัตกรรม เครื่องเมือเพื่อการบริหารจัดการฟาร์มกวางสมัยใหม่อย่างครบวงจร ช่วยต่อยอดองค์ความรู้เดิม และเป็นฐานรากคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุน และต่อยอดให้เกษตรกรเครือข่าย ได้พัฒนาประสิทธิภาพการทำฟาร์มกวาง เสริมสร้างรายได้ที่ยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มก่อตั้งฟาร์มกวางตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน มีการทำงานเกี่ยวกับด้านข้อมูลการวิจัยพื้นฐานมาโดยตลอด ปัจจุบันได้ประยุกต์ข้อมูลเหล่านั้นให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจมากขึ้น และได้นำนวัตกรรมที่เกิดจากงานวิจัยถ่ายทอดให้กับเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนในการทำธุรกิจฟาร์มกวาง

                   ภายในชุดงานวิจัยนี้ ได้บูรณาการงานวิจัยต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ โครงการ “การใช้คุณค่าทางโภชนาการกับสัณฐานวิทยาของเขากวางอ่อนในระบบสามมิติ เพื่อกำหนดต้นทุนมาตรฐานเขากวางอ่อน” เพื่อให้เกษตรกรเกิดการซื้อขายเขากวางอ่อนในราคาที่ยุติธรรม โครงการ “การพัฒนาโรงเรือนจัดการกวางเคลื่อนที่” ให้บริการตัดเขากวางแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกวาง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตโรงเรือนจัดการกวาง โครงการ “พืชอาหารสัตว์สำหรับฟาร์มกวางสมัยใหม่” ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ เช่น หญ้าเนเปียร์ และส่งกลับมาจำหน่ายให้กับฟาร์มกวาง ม.ร. ทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน โครงการ“การประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าในฟาร์มกวาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เป็นการนำแผ่นโซล่าเซลล์มาติดตั้งในฟาร์มกวาง ซึ่งช่วยลดค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เป็นจำนวนมาก โครงการ“นวัตกรรมจากมูลกวางภายใต้ความคิดของเสียเป็นศูนย์” เป็นการนำมูลกวางมาทดแทนดินลูกรังในการก่อบล็อกประสาน ซึ่งถือเป็นการนำของเสียเหลือใช้ในฟาร์มกวางมาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ด้วย และโครงการการพัฒนาเนื้อดินปั้นเซรามิกจากเขากวางแข็ง” โดยนำเอาส่วนตอของเขากวางที่หลุดหลังจากการตัดเขาแล้วมาเป็นส่วนผสมในการทำเซรามิก รวมทั้งมีการทำเครื่องประดับจากเขากวางแข็ง และนำมูลกวางมาเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการ “แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกวาง” เพื่อให้เกษตรกรได้ทำธุรกิจฟาร์มกวางได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

# 5378
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved