การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
No.ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่เผยแพร่View 
 
 
 
1ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสำหรับวิชาเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์(ECO3005)รศ.ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ25551324
2ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 (ECO3000)รศ.ดร.จินตนา พรพิไลพรรณ25551328
3ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สุภาณี นิตย์เสมอสุภาณี นิตย์เสมอ25541264
4กิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุลดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล25541436
5ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห์ดร.สุภาวดี เจริญเศรษฐมห์2554927
6ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อ.ธวรรณรัตน์ สารพัดอ.ธวรรณรัตน์ สารพัด25541326
7ประสบการณ์การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รองศาสตราจารย์นพพร ด่านสกุลรศ.นพพร ด่านสกุล25541332
8ผลของการใช้แฟ้มสะสมผลงานเพื่อการเรียนรู้ต่อ ความสามารถในการจัดการความรู้และความพึงพอใจในงาน ของนักศึกษามหาบัณฑิตน.ท.หญิง ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ2554997
9ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอ.ดร.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว25541186
10ความต้องการในการพัฒนาคุณลักษณะการรู้จักตนเองผ่านเว็บบล็อกของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอ.ดร.อภิชา แดงจำรูญ2554845