การวิจัยในชั้นเรียน

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
No.ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่เผยแพร่View 
 
 
 
1ความต้องการในการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อรองรับการพัฒนาอาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อาจารย์ภาสกร เรืองวานิช25562927
2การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบริหารสำนักงาน( MGT ) ๒๒๐๒ เรื่องเครื่องมือปรับปรุงระบบงานเกี่ยวกับแผนผังลำดับขั้นการปฏิบัติงานในสำนักงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์25561442
3การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับธุรกิจ( MGT ) ๑๐๐๑ เรื่องการบริหารธุรกิจทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรองศาสตราจารย์ จรีพร ศรีทอง25561754
4ผลของการจัดการเรียนรู้กระบวนวิชา HRD ๔๔๐๕ ภาวะผู้นำในองค์กรโดยใช้กรณีศึกษาอาจารย์ดร.วันชัย ปานจันทร์25561388
5ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฏีดนตรีสากล ๑ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖อาจารย์ธนพัฒน์ เกิดผล25562264
6การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑( ACC ) ๒๒๐๑ เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์25561380
7การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการจัดการการเงิน ระหว่างประเทศ ( Fin ) ๓๒๐๔ เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมืออาจารย์ ดร.พรมนัส สิริธรังศรี25562195
8ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมกระบวนรายวิชาหลักการจัดการความรู้ ( HRD ๓๑๐๘ ) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผศ. นท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ25561385
9การพัฒนาแบบทดสอบความรู้กระบวนรายวิชาการประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงระบบ ( HRD ๔๔๐๗ )ผศ. นท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ25561422
10ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน การสํารวจภาคสนาม(CVE5401)ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย25552831