รายการ :ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมกระบวนรายวิชาหลักการจัดการความรู้ ( HRD ๓๑๐๘ ) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อเรื่อง :ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมกระบวนรายวิชาหลักการจัดการความรู้ ( HRD ๓๑๐๘ ) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ผศ. นท.หญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ
ปีการศึกษา :2556
View :1384
ไฟล์ :2556_1409827147_HRD ๓๑๐๘.pdf
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari