การวิจัยในชั้นเรียน

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 1-10 of 1 result.
No.ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่เผยแพร่View 
 
 
 
1Decision Support for Measure Bullwhip Effect in Supply ChainMr.Weerapan Sae-Dan2554357
2Research Report Developing Ramkhamhaeng University History of Economic Development of Southeast Asia (EC 3902) Students’ Critical Thinking SkillsAssociate Professor Yada Praparpun2555718
3กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะกับบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจิณห์นิภา ทาสุคนธ์2555678
4การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน วิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น ระดับปริญญาตรีดร.สุพจน์ อิงอาจ25551100
5การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชาเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอ.ดร.ศยามน อินสะอาด25551821
6การประเมินความรู้เบื้องต้นทางโบราณคดี ก่อน และ หลัง การเรียนวิชา ANT 2013 โบราณคดีเบื้องต้นอ.อัญชลา โภชนสมบูรณ25553431
7การประเมินสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนกระบวนวิชาหลักการการจัดการความรู้ (HRD 3108)ชมสุภัค ครุฑกะ25551701
8การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการจัดการการเงิน ระหว่างประเทศ ( Fin ) ๓๒๐๔ เรื่องการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมืออาจารย์ ดร.พรมนัส สิริธรังศรี25562192
9การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบริหารสำนักงาน( MGT ) ๒๒๐๒ เรื่องเครื่องมือปรับปรุงระบบงานเกี่ยวกับแผนผังลำดับขั้นการปฏิบัติงานในสำนักงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือผศ.ดร.ประไพทิพย์ ลือพงษ์25561440
10การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการบัญชีชั้นกลาง ๑( ACC ) ๒๒๐๑ เรื่องเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์ ตรรกวิทูรศักดิ์25561379