การวิจัยในชั้นเรียน

การวิจัยในชั้นเรียน

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 31-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่เผยแพร่View 
 
 
 
31เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนกับนักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน ในวิชาหลักภาษีอากร (Principle of Taxation : ECO3402)อ.ดร.เบญจวรรนรี โชติช่วงนิรันดร์25551074
32กระบวนการเรียนการสอนออกเสียงภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะกับบริบทของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจิณห์นิภา ทาสุคนธ์2555616
33การวิเคราะห์จัดลำดับความต้องการการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสำนักงานเพื่อนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงภาสกร เรืองวานิช2554537
34การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูวริศรา จำปา2554815
35ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงวริศรา จำปา2554904
36ความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังในตนเองกับความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหงอ.พงศ์ธร แสงวิภาค2554495
37คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศึกษาที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการอ.พรชิตา อุปถัมภ์2554454
38ท่าทีของพระพุทธศาสนาที่มีต่อการทำแท้งในสังคมไทยตรีนุช พลางกูร2554434
39ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพนัชกร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม2554762
40ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงดร.วันชัย ปานจันทร์2554556