การวิจัยในชั้นเรียน

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 21-30 of 1 result.
No.ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่เผยแพร่View 
 
 
 
21ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักศึกษาที่มี ต่อตำราที่ใช้ประกอบการเรียนกระบวนวิชา ECO3508 และ ECO4505รศ.ดร.สุนีย์ บุษยวิทย์2555938
22การประเมินความรู้เบื้องต้นทางโบราณคดี ก่อน และ หลัง การเรียนวิชา ANT 2013 โบราณคดีเบื้องต้นอ.อัญชลา โภชนสมบูรณ25553435
23การศึกษาสภาพปัญหาการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีศึกษา : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาทฤษฎีสถิติ 2 ( STA4102 ) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕รศ.สุมิตรา เรืองพีระกุล25551017
24การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา กระบวนวิชา ENV 3301 มลภาวะอากาศ เสียง และการควบคุมผศ.ดร.จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ25551087
25ทัศนคติและพฤติกรรมที่มีต่อการทำรายงานในชั้นเรียน ของนักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชาภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GER๔๓๐๔) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงผศ.ดร.อัญชลี โตพึ่งพงศ์2555928
26ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา ENS 4401(EN 410) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก25554240
27การสำรวจลักษณะการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองของนักศึกษา วิชาภาษาญี่ปุ่น 3 (JPN 2001) มหาวิทยาลัยรามคำแหงปรีดา เมธีภาคยางกูร25553188
28Research Report Developing Ramkhamhaeng University History of Economic Development of Southeast Asia (EC 3902) Students’ Critical Thinking SkillsAssociate Professor Yada Praparpun2555719
29ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองในกระบวนวิชาปฏิบัติการจัดการความรู้ (HRD 4209)ชมสุภัค ครุฑกะ25551329
30การประเมินสื่อการสอนประเภทหนังสือเรียนกระบวนวิชาหลักการการจัดการความรู้ (HRD 3108)ชมสุภัค ครุฑกะ25551702