การวิจัยในชั้นเรียน

สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน : ชื่อเรื่อง ชื่อ-สกุลผู้แต่ง ปีการศึกษา โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
***หมายเหตุ : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
Displaying 11-20 of 1 result.
No.ชื่อเรื่องผู้แต่งปีที่เผยแพร่View 
 
 
 
11การส่งรายงานสรุปในกระบวนวิชา CVE5401 (การส ารวจภาคสนาม) ให้ทันตามกำหนดการอ.อุษณีย์ ระหา2555987
12ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนกระบวนวิชา HRD 3109 หลักการการพํฒนาองค์กรวันชัย ปานจันทร์25551195
13การใช้เทคโนโลยีในการจักการความรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (HRD4205)ภาสกร เรืองวานิช25551090
14ความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน การสํารวจภาคสนาม(CVE5401)ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย2555788
15การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน วิชาการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น ระดับปริญญาตรีดร.สุพจน์ อิงอาจ25551100
16การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project Based Learning ในรายวิชาเกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีอ.ดร.ศยามน อินสะอาด25551821
17รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่องผลการปรับพฤติกรรมของนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมจริยธรรม (ECT2901)ผศ.จามรี ศิริภัทร25551828
18การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาปฏิบัติการหลักชีววิทย (BIO1106)โสภณ บุญมีวิเศษ25552305
19เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนกับนักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน ของการเรียนกระบวนวิชา คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (ECO2105)ผศ.ประไพ ตระการวชิรหัตถ25551974
20เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักศึกษาที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกับนักศึกษาที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ของการเรียนกระบวนวิชา สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ (ECO2100)ผศ.ประไพ ตระการวชิรหัตถ์25552197