ขั้นตอนการแจ้ง กรณีลืมรหัสผ่านการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑ กรณีนักศึกษา/บุคลากร/ (ส่วนกลาง)

๑.๑ ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบแจ้งลืมรหัสผ่านการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๑.๒ จัดทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา/บุคลากร หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตร

๑.๓ ยื่นเรื่องด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น ๘ หรือ ยื่นเรื่องได้ที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒

๒ กรณีนักศึกษา/บุคลากร (วิทยาเขตบางนา)

๒.๑ ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดลงในเอกสารแบบแจ้งลืมรหัสผ่านการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
๒.๒ จัดทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากร หรือสำเนาบัตรอื่นใด ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตร
๒.๓ ยื่นเรื่องด้วยตัวเองได้ที่  ห้องสมุด  วิทยาเขตบางนา ชั้น ๓

๓ กรณีนักศึกษา/บุคลากร สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

๓.๑ ให้ผู้ใช้บริการติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อขอเอกสารและยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบหลักฐานและตัวตนว่าเป็นผู้ที่ใช้บริการที่แท้จริง
๓.๒ ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ประจำสาขาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต้องลงนามรับรองในเอกสารแบบแจ้งขอใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ รับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือ สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาบัตรอื่นใด ที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้
๓.๓ นำเอกสารยื่นต่อ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่งเอกสารทางโทรสารมายังศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ได้ที่หมายเลข  ๐-๒๓๑๐-๘๘๐๐ ต่อ ๒๒๔๔ เท่านั้น

๔ บุคคลภายนอกทั่วไป/อาจารย์พิเศษ

๔.๑ ให้ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดในเอกสารแบบแจ้งลืมรหัสผ่านการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

๔.๒ จัดทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา บุคลากร หรือสำเนาบัตรอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้ออกให้ โดยต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาบัตร

๔.๓ ยื่นเรื่องด้วยตัวเองได้ที่ ศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น ๘ หรือ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒

๔.๔ หากผู้ใช้บริการอยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นเรื่องได้ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ที่ใกล้ที่สุด

หมายเหตุ: ศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์

๑.      ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้หากท่านไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น

๒.      ไม่มีนโยบายการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านทางโทรศัพท์

๓.      สามารถสอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่ โทร ๐-๒๓๑๐-๘๘๐๐ ต่อ ๒๒๔๔