ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ........

>> ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ ปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ปฏิทินการศึกษา ส่วนภูมิภาค ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเปิดสถานที่ทำการของสถาบันอุดมศึกษา นั้น

>> เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งในส่สนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด

ดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีประกาศ ดังนี้ ๑. กระบวนวิชาบรรยาย ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทุกระดับการศึกษา ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ beta-e-service.ru.ac.th ๒. กระบวนวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ ให้คณะพิจารณาการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ โดย ต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ๓. การจัดการเรียนการสอนของโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี และหลักสูตรภาคพิเศษ ระดับ บัณฑิตศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้คณะพิจารณาการจัดการเรียนการสอนและการสอบตามที่เห็นสมควร โดยต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระดับการแพร่ระบาด และประกาศของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

>> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ

ล่วงหน้าต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไชต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และของสาขาวิทยบริการฯ หรือ Facebook :PR Ramkhamhaeng University จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พศ. ๒๕๖๔

# 17752
© 2022 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved