ขอประชาสัมพันธ์ที่ตั้งศูนย์อำนวยการสอบไล่

ในการสอบไล่ (สอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2563) ในระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2564

หากมีความประสงค์จะติดต่อกับศูนย์อำนวยการสอบไล่ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2310-8096 และ  0-2310-8123

# 402
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved