คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ภาค 1/2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

และระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

ภาค 1/2564

ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> http://www.engrlw.ru.ac.th/engrlw/indexmain.php

 

# 235
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved