ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกระดับ และทุกชั้นปีของมหาวิทยลัยรามคำแหง ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกระดับ และทุกชั้นปีของมหาวิทยลัยรามคำแหง
ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รายละเอียด ดังนี้.-
 
1. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
       อัตราค่าเบี้ยประกันภัย         280 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 16- 70 ปี)
 
2. นักศึกษา 
       อัตราค่าเบี้ยประกันภัย         200 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 16- 60 ปี)
       อัตราค่าเบี้ยประกันภัย         300 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 61- 70 ปี)
 
       ทุนประกัน                          150,000 บาท (กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ)
       ค่ารักษาพยาบาล                10,000 บาท/ครั้ง
       ความคุ้มครอง                     ตลอด 24 ชั่วโมง (รวมฆาตกรรมและขับขี่จักรยานยนต์)
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ที่
กองกิจการนักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร. 02-3108076
ไฟล์แนบ 1 : Download File
# 2568
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved