ม.รามฯ รับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง ปี 2564

ม.รามฯ รับสมัคร ป.โท ส่วนกลาง ปี 2564 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 3 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 14 สาขาวิชา เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. (หัวหมาก) ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 สำหรับ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 3 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 14 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยการศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คณะมนุษยศาสตร์) สาขาวิชาไทยศึกษา และหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ---------

 ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. (หัวหมาก) ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8563 หรือที่ www.grad.ru.ac.ht , Facebook : รับสมัครและลงทะเบียน ป.โท ส่วนกลาง ม.รามคำแหง

# 3743
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved