ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในจังหวัด งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้

1) ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work form home) ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นด้วย

2) นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ ใน 2 ระบบ ได้แก่ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom และการรับชมการบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ Course on-demand ทาง www.ru.ac.th

3) นักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์เช่นกัน หากมีการสอบในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้นักศึกษา ติดต่อประสานกับโครงการฯที่สังกัดโดยตรง เพื่อผ่อนผันการสอบต่อไป

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียด
# 6863
© 2022 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved