โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Smart Managers
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 15 ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506
                          
                           - ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์
                              http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com
 
# 743
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved