ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกระดับ และทุกชั้นปีของมหาวิทยลัยรามคำแหง ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ขอเชิญอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา

ทุกระดับ และทุกชั้นปีของมหาวิทยลัยรามคำแหง

ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รายละเอียด ดังนี้.-

 

  • อัตราค่าเบี้ยประกันภัย         200 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 16- 60 ปี)
  • อัตราค่าเบี้ยประกันภัย         300 บาท/ปี/คน (สำหรับอายุ 61- 70 ปี)
  • ทุนประกัน                          150,000 บาท (กรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพ)
  • ค่ารักษาพยาบาล                10,000 บาท/ครั้ง
  • ความคุ้มครอง                     ตลอด 24 ชั่วโมง (รวมฆาตกรรมและขับขี่จักรยานยนต์)

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลได้ที่.-  

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา  อาคารกิจกรรม

นักศึกษา ชั้น โทร. 02-3108076

 

       หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำแหง 10241 พร้อมหลักฐาน

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาข้าราชการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ฉบับ
  2. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด ฉบับ
  3. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง ซอง (สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)

       ส่งมาที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือสามารถสมัครโดยการแสกน QR-CODE

หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://www.bangkokinsurance.com/bkiinsurance/ru/register.php?fbclid=IwAR00AhbK4jucaQEyq72cFk__y9rr8eNzqjzACTNMLZ8MWUHh_7ekeRAxSik

# 6218
© 2021 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved