ม.รามฯ เปิดตู้ปันสุข ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 เริ่ม 2 มิ.ย.นี้

ม.รามฯ เปิดตู้ปันสุข ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-19 เริ่ม 2 มิ.ย.นี้ ------------------ >>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” ให้บฆริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและชุมชนบริเวณโดยรอบ ม.ร. ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายนนี้ >>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนทำให้เกิดผลกระทบกับทุกฝ่าย รวมทั้งนักศึกษาและชุมชนโดยรอบม.ร. นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะสถาบันการศึกษา เห็นควรมีส่วนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) ณ บริเวณประตูทางเข้าด้านงานแพทย์และอนามัย พร้อมทั้งเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่าและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ที่จำเป็นกับกิจกรรม “รามคำแหงปันสุข” >>> ขอเชิญชวนบุคลากร ศิษย์เก่า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเพื่อแบ่งปันอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยติดต่อบริจาคได้ที่ งานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 โทร. 093-137-18995 หรือผู้ที่สนใจร่วมแบ่งปันสิ่งของสามารถนำมาใส่ในตู้ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

# 719
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved