ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับสถานการณ์ Covid19

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 1. งดการมาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ส่วนกลางและวิทยาเขตบางนา) ระหว่างวันที่ 8-19 เมษายน 2563 อ่านรายละเอียด
 2. งดการบรรยายสดในห้องเรียน Cyber Classroom ของภาคฤดูร้อน/2562 ทุกกระบวนวิชา อ่านรายละเอียด
 3. กำหนดการบอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชาภาคฤดุร้อน ปีการศึกษา2562  อ่านรายละเอียด
 4. กำหนดการบันทึกกระบวนวิชาขอสอบซ้ำซ้อน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา2562  อ่านรายละเอียด
 5. เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
 6. เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 อ่านรายละเอียด
 7. กำหนดวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 ช่วงที่2 (ส่วนภูมิภาค) อ่านรายละเอียด
 8. เปลี่ยนแปลงการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านรายละเอียด
 9. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มเติม (ฉบับที่๓) อ่านรายละเอียด 
 10. เรื่อง เลื่อนวันสอบไล่ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ่านรายละเอียด
 11. เรื่อง กำหนดการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา (เพิ่มเติม) อ่านรายละเอียด
 12. เรื่อง การอนุญาต ให้นักศึกษาเข้ารับบริการภายในมหาวิทยาลัย อ่านรายละเอียด
 13. เรื่อง เลื่อนสอบภาคฤดูร้อน ส่วนกลาง ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่2) อ่านรายละเอียด
 14. ม. ร. ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค1/2563 ส่วนกลาง อ่านรายละเอียด
 15. ม. ร. ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาค1/2563 ส่วนภุมิภาค อ่านรายละเอียด
 16. ม. ร. ประกาศปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราวทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม) ฉบับที่4 อ่านรายละเอียด
# 58790
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved