โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม Master of Business Administration (Industrial Management) รับสมัครนักศึกษาใหม่ หัวหมากรุ่นที่ 13 และวิทยาเขตบางนารุ่นที่ 10

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Master of Business Administration (Industrial Management)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หัวหมากรุ่นที่ 13 และวิทยาเขตบางนารุ่นที่ 10

ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

วันที่       20   กุมภาพันธ์  2562

วันสัมภาษณ์

วันที่       24   กุมภาพันธ์  2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์

วันที่      27   กุมภาพันธ์  2562

วันขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียน

วันที่   3   มีนาคม   2562

 

 • ชื่อปริญญาบัตร :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
 • บธ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรม) , M.B.A. (Industrial Management)
 • เรียนที่หัวหมาก และวิทยาเขตบางนา
   เฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น. 
 • ระบบการศึกษา : แบบ Block Course System  
  ( เรียนครั้งละ 1 วิชา และสอบวัดผลแล้ว จึงเรียนวิชาถัดไป )
 • จำนวน 14 วิชา รวม 37 หน่วยกิต เรียนต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร 2 ปี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • คัดเลือก : โดยการสัมภาษณ์ (ไม่มีการสอบข้อเขียน)

โปรแกรม

ดูงาน

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรฯ

(แบ่งชำระ 7 งวด )

  1

ภายในประเทศ

179,000 บาท

2

ประเทศญี่ปุ่น 

219,000 บาท

3

ประเทศเยอรมันนี

และ สวิสเซอร์แลนด์

249,000 บาท

 

ชำระทางบัตรเครดิต ผ่อน 0 % ตามเงื่อนไขบัตรเครดิต

หมายเหตุ  * หรือเทียบเท่า 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมเอกสารประกอบการเรียน การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ตามโปรแกรมที่เลือกสมัครเรียน) 
การสัมมนาวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านการบัญชีบริหาร 

สถานที่รับสมัคร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 15 ห้อง 1501 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก 
และ วิทยาเขตบางนา ณ อาคารอำนวยการใหม่ ชั้น 2 ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.30 น. 
ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ หรือ สมัครออนไลน์ที่ www.mbaindustrial.ru.ac.th
โทรศัพท์ 085-246-6665, 095-245-5196, 082-345-9491 และ 02-310-8941
 
# 1079
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved