คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษากฎหมายดีเด่น รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์

เกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ สำหรับนักกฎหมายดีเด่น

๑. สอบผ่านวิชาบังคับตามหลักสูตรปริญญาตรีที่ได้จดทะเบียนศึกษาตลอดหลักสูตร อันเป็นหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม

๒.  ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง

๓.  มีคุณธรรม

 

ระยะเวลารับสมัคร

  1. ระยะเวลารับสมัคร                    ๒ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
  2. วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์        ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
  3. วันสัมภาษณ์                           ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
    (เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารนิติศาสตร์ ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๑๕๐๒)
  4. วันประกาศผลสัมภาษณ์             ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่

หน่วยกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ห้อง ๑๒๐๓ ชั้น ๒ อาคารนิติศาสตร์ ๑

โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๗๐ หรือดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ www.law.ru.ac.th

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File ประกาศรับสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File หลักเกณฑ์+ใบสมัคร
# 858
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved