รับตารางสอบซ่อม ภาค 1/61

ม.ร. สอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2561

10 – 15 มกราคม 2562  

                                      

               มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 – 15 มกราคม 2562 ทำการสอบ 6 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00 - 16.30 น.

               สถานที่สอบ   ใช้รามฯ 1                                          

รามฯ 1  อาคาร  BPB, KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

สถานที่สอบพิเศษ

สถานที่สอบกรณีพิเศษ   อาคารเวียงคำ101  (VKB 101) รามคำแหง 1

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร  สอบซ้ำซ้อน  อาคารเวียงคำ101  (VKB 101) รามคำแหง 1

              

               การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

          1.นักศึกษาทุกชั้นปี และ ผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ทุกชั้นปี สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล ด้วยตัวเอง โดยให้นำบัตรนักศึกษา หรือ ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแต่วันที่ 2 – 15 มกราคม 2562  (เว้นวันที่ 5 - 6 มกราคม 2562) ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่ง ดังนี้

          1.1  งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ราม 1

          1.2  กองงานวิทยาเขต บางนา อาคารพระมาศ ( PRB ) ชั้น 1 ราม 2 

               

               นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้  ดังนี้

               1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข 02-310-6000 และ 02-310-6100 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

               2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผาชั้น 1  สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

               3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซด์  www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซึ่งนักศึกษาสามารถ down load  ออกดูสถานที่สอบ  หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

         4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับเปลี่ยนแปลงได้ที่ หน่วยจัดสอบ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามคำแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562    

       

               บัญชีติดที่นั่งสอบ   เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา หมายเลขแถว  หมายเลขที่นั่งสอบ รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาไทย ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ 1 นิ้ว สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้   เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

               บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา  เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแถว ที่นั่ง วิชา ชื่อ-นามสกุลซึ่งเป็นเอกสารที่นักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง ก่อนลงลายมือชื่อให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้องหรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

            *******************************

               ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาในตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ หน่วยลงทะเบียนเรียน ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารกงไกรลาศ (KLB)   ชั้น 1 ราม 1 ก่อนการสอบ

                                    

 

 

# 10526
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved