บอกเลิก-บอกเพิ่ม นักศึกษาใหม่ 2/2561

                การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2561  สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น  โดยการสับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนกระบวนวิชาเพิ่มเติม  ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้ว หน่วยกิตต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต  สำหรับนักศึกษาทุกคณะ

                มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

                1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

                2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561 ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

                3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยนหรือเพิ่มกระบวนวิชา หรือพิมพ์บาร์โค้ดจาก www.ru.ac.th

                4. ค่าธรรมเนียมการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 50 บาท (กรณีลงกระบวนวิชาเพิ่ม ต้องชำระค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย  นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท  นักศึกษา Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท)

                5. นำเอกสารข้อ 1-3 ไปติดต่อที่จุดบริการ (การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา) อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ช่องที่ 41 และ 42 

                ช่วงแรก  ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 

                ช่วงสอง  ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)

                วิชาที่ลงทะเบียน e-Testing หากเข้าสอบ หรือเลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถบอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้

                หมายเหตุ ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชาที่ต้องการการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชาได้ล่วงหน้า  ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล (การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา)  โทร. 02-310-8626

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File ประกาศ ม.ร. เรื่องการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา กรณีนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2561
# 4376
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved