หัวข้อข่าวคณะวิทย์ฯ มอบทุนเรียนฟรี 80 ทุน
View1939

                   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมอบทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อสืบสานพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 80 พรรษา ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 80 ทุน ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับทุน จะได้รับการยกเว้นเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าตำรา เเละได้รับเงินสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว 10,000 บาทต่อปี จนสำเร็จการศึกษา เป็นระยะเวลา 4 ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยทุนวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

                   คุณสมบัติผู้ขอรับทุน จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่สมัครเรียนหรือเรียนในสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ในคณะวิทยาศาสตร์ และต้องไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ8ปีสมัครใหม่ หรือนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาสองสถาบัน และนักศึกษา pre-degree รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีประวัติเสียหาย นอกจากนี้ต้องมีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปายสายวิทยาศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ยนไม่ตำกว่า 2.50 หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป มีผลคะแนนเฉลี่ยไม่ตำกว่า 3.00 และมีหน่วยกิตสะสมไม่ตำกว่าปีการศึกษาละ 36 หน่วยกิต  และมีผลการเรียนของกระบวนวิชาทางเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในเกณฑ์ดี

                   หลักฐานที่ใช้สมัครประกอบด้วย ใบสมัครขอรับทุน 1 ฉบับ สำเนาใบรับรองผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ฉบับ (เฉพาะรหัส61) ใบรับรองความประพฤติจากภาควิชา สำเนาบัตรประจำตัวนักสึกษาและสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน อย่างล่ะ 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษาและบิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ที่เปิดบัญชีในวันสมัคร) และใบตรวจสอบผลการเรียนภาค 1/2561

                   นักศึกษาที่สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 ธันวาคม 2561 ที่งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2319-2199 หรือที่ Facebook แฟนเพจ : คณะวิทย์ฯ ม.ราม

                  

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่นี้

Displaying 1-6 of 9 results.


หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari