หัวข้อข่าวม.รามคำแหง รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2562
View78421

                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 4 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 22 สาขาวิชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

                   สำหรับ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์  และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ) 22 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเพื่อการพัฒนา และวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การบริหารการศึกษา การสอนภาษาไทย สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และวิชาเอกการประเมินและการวิจัยการศึกษา (การวัดและประเมินผลการศึกษา) และ(การวิจัยการศึกษา) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

                    ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 25 - 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่  6 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8563 หรือที่ www.grad.ru.ac.th

 

 


ข่าวอื่นๆในหมวดหมู่นี้

Displaying 1-6 of 13 results.
การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ
อ่านรายละเอียด
View: 120
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 30 เม.ย. 2562


หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari