ม.รามฯ ลงทะเบียน นศ.เก่า ภาค 2/2561

                   มหาวิทยาลัยรามคำแหง ย้ำเตือนนักศึกษาเก่า เตรียมลงทะเบียนเรียน ส่วนกลาง ภาค 2/2561 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเวียงคํา (VKB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) โดยนักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน พร้อมวัน-เวลาบรรยาย และวันเวลาสอบได้จาก ม.ร.30 ภาค 2/2561 หรือที่ www.ru.ac.th นอกจากนี้ยังมีการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2561 ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 ธันวาคม 2561 และลงทะเบียนทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2561 โดยจดหมายจ่าหน้าซองถึงผู้อํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ตู้ปณ.1028 ธนาณัติสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปรษณีย์สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียน อาคารสวป. โทร.0-2310-8610

                   ทั้งนี้ กำหนดเปิดการบรรยายในชั้นเรียน (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน เป็นต้นไป และสอบไล่ ภาค 2/2561 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2562  

 

# 7929
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved