โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 5/1 ภาค 2/2561

โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต จังหวัดสงขลา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 5/1 ภาค 2/2561 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ 

และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ. ศ. 2561

>> รายละเอียด

# 1812
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved