หัวข้อข่าวการประกวดคลิปวิดีโอ “หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
View1370

     กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑) สร้างความตระหนักรู้แก่วัยรุ่น ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๒) สร้างกิจกรรมเพื่อให้วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารเนื้อหา และมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็น การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๓) สร้างสื่อในการสร้างเสริมความรับผิดชอบ ความนับถือตนเอง และทักษะชีวิตในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยวัยรุ่น เพื่อวัยรุ่น 

๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. เกี่ยวกับโครงการ

          “หนัง (มัน) สั้น แต่รักฉันยาว” เป็นโครงการประกวดคลิปวิดีโอ สื่อสารประชาสัมพันธ์เนื้อหาตาม พรบ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้วัยรุ่นรับรู้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย (สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.shortfilmlonglove.com)

 

. คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เป็นทีม ๓ คนขึ้นไป (แบบฟอร์มสมัครส่งผลงานสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์  www.shortfilmlonglove.com

 

๓. ผลงาน-การตัดสิน

คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน ๗ นาที โดยส่งผลงานมาที่ตู้ ปณ.๕ ปณฝ.ศึกษาธิการ ๑๐๓๐๔

การตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และยอด View

 

๔. ระยะเวลาโครงการ

หมดเขตส่งผลงาน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

๕. เงินรางวัล พร้อมโล่ห์-เกียรติบัตร                   

           รางวัลชนะเลิศ                     ๑๐๐,๐๐๐ บาท

           รางวัลรองชนะเลิศ                 ๒๐,๐๐๐ บาท                            

           รางวัลชมเชย                       ๕,๐๐๐ บาท (๓ รางวัล)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Inbox Facebook fanpage: www.facebook.com/shortfilmlonglove

 


Displaying 1-6 of 18 results.


เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 12366
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 20 ก.พ. 2562

บอกเลิก-บอกเพิ่ม นักศึกษาใหม่ 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 2796
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.พ. 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18-21 มี.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
View: 22104
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari