หัวข้อข่าวม.รามคำแหง รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2561
View115208

ม.รามคำแหง รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2561

                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2561 ทั้งหลักสูตรภาคปกติ 5 สาขาวิชา และหลักสูตรภาคพิเศษ 22 สาขาวิชา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

                   สำหรับ หลักสูตรภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ) 5 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ชีววิทยา และฟิสิกส์  และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)  22 สาขาวิชา ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายมหาชน กฎหมายเพื่อการพัฒนา และบริหารงานยุติธรรม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ  และการแปล (วิชาเอกการแปลภาษาจีน และวิชาเอกการแปลภาษาอังกฤษ) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การบริหารการศึกษา การประเมินและการวิจัยการศึกษา (วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา และวิชาเอกการวิจัยการศึกษา)  นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  การสอนภาษาไทย และสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                    ผู้สนใจสามารถสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 8 มกราคม 2561 โดยส่งเอกสารมาที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา ตู้ ป.ณ.1099 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 หรือสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.grad.ru.ac.th ระหว่างวันที่  7 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 โทร. 0-2310-8563-4 หรือที่ www.grad.ru.ac.th


Displaying 1-6 of 17 results.


ม.รามคำแหง รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2562
อ่านรายละเอียด
View: 8251
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 ม.ค. 2562

ม.รามคำแหง รับ นศ.ปริญญาโทส่วนกลาง ปี 2562
อ่านรายละเอียด
View: 11893
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 เม.ย. 2562หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari