เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดสอบ e-Testing ภาค 2/2561 กระบวนวิชาละ 200 บาท ทุกรหัส ทุกชั้นปี

 

                สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.ร. เปิดรับลงทะเบียนสอบ e-Testing ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2561 

              ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 หรือจนกว่าที่นั่งสอบเต็ม ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 (เว้นวันที่ 5, 10, 27, 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 - 3, 9 - 16 มกราคม 2562)

               

                สำหรับขั้นตอนในการลงทะเบียนสอบ e-Testing  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนปกติกับทางมหาวิทยาลัยก่อน จึงจะสามารถมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบ e-Testing ได้  ซึ่งต้องเป็นกระบวนวิชาที่ เปิดให้มีการสอบ e-Testing ในภาคการศึกษานั้น ๆ

                ทั้งนี้  เปิดสอบจำนวน 83 กระบวนวิชา ประกอบด้วย               

ANT1013

ANT2078

ANT3013

ANT3051

APR2101

APR3102

BIO1001


BIO1105

CEC2201

CHI1001

CHI1002

CMS1103

ECO1003

ECO1101

ECO1121

ENG1001

ENG1002

ENG2001

ENG2002

FRE1011

FRE1012

GER1011

GER1012

HIS1001

HIS1002

HIS1003

HIS1201

HIS4500

HRD2108

HRD3227

INT1004

INT1005

JPN1011

KOR1001

KOR1002

KOR2001

KOR2002

LAW1004

LIS1001

LIS1003

MCS1101

MCS1151

MCS2108

MCS2390

MCS3183

MCS3184

MCS3301

MCS3306

MGT1001

MGT4004

MKT2101

MKT3202

MKT3204

MTH1003

MTH1101

PED4203

PHI1002

PHI1003

POL1100

POL2301

POL3301

POL4100

PSY1001

RAM1000

RUS1011

RUS1012

RUS2011

RUS2012

SCI1003

SOC1003

SOC2001

SOC2043

SOC2065

SOC4077

SOC4092

SPN1011

SPN1012

STA1003

STA2003

STA2016

THA1001

THA1002

THA1003

 

 

 

                กำหนดวันสอบ e-Testing

                - เดือนมกราคม 2562 เปิดสอบวันที่ 5, 6, 19 - 31

                - เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เปิดสอบวันที่ 1 - 18

นักศึกษาสามารถ เลือกวันเวลา หรือคาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง โดยมีช่วงเวลาหรือคาบสอบให้นักศึกษาเลือกสอบ 4 ช่วงเวลาในแต่ละวัน ได้แก่

คาบที่เวลา 09.00 - 11.30 น.   คาบที่ 2  เวลา 12.00 - 14.30 น.

คาบที่ 3  เวลา 15.00 - 17.30 น.   คาบที่ 4  เวลา 18.00 - 20.30 น.

 

                หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบ คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ใบเสร็จลงทะเบียนสอบ e-Testing  และมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที 

               

                สถานที่จัดสอบ ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 ห้อง SKB 801 โดยชำระค่าธรรมเนียมการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์กระบวนวิชาละ 200 บาท ทุกรหัส ทุกชั้นปี  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและ  ค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

 

                หากนักศึกษาหรือผู้สนใจมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก   หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8790, 02-310-8951, 02-310-8901,  Facebook :  สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ https://www.facebook.com/ElectronicsAcademicsServicesInstituteRU/?ref=br_tf          

Web Site : http://www.easi.ru.ac.th,

 

 

# 31629
© 2019 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved