หัวข้อข่าวม.รามคำแหงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
View32585

ม.รามคำแหงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก

          โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวในนามผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสดุดีพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใจความว่า

          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ในพระราชพิธีบรมราชภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดเวลาได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ รวมเวลาที่ทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติได้ 70 ปี

          ในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมชาวรามคำแหงมาตลอด 45 ปี เริ่มจากพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อพุทธศักราช 2514 และเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2514

          เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าได้ผลิตบัณฑิตรุ่นแรกสำเร็จแล้ว ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ พลับพลาพิธีหน้าสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2518 และทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในโอกาสนั้นด้วย มหาวิทยาลัยจึงได้ถือเอาวันมหามงคลนี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย นับแต่นั้นมา

          แม้ต่อมาจะมิได้เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทุกๆปีจนถึงปัจจุบัน รวมบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรไปแล้ว จำนวน 41 รุ่น

          ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯชาวรามคำแหงมายาวนาน จนกระทั่ง สำนักพระราชวังได้ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ยังความโศกเศร้าโทมนัสยิ่งของชาวรามคำแหงทั้งมวล

          บัดนี้ หัวใจคนไทยทั้งชาติวิปโยค หัวใจชาวรามคำแหงก็ยังความวิปโยคมิผิดกัน แต่พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ยังคงสถิตอยู่ในใจของชาวรามคำแหงทั้งมวลตราบนิจนิรันดร์

          จากนั้น ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินชั้นครูด้านดนตรีไทย ร่วมบรรเลงเพลงถวายความอาลัยในบทเพลง“แสงเทียน” และ“ความฝันอันสูงสุด” ต่อด้วย อธิการบดี ม.ร. นำบุคลากรและผู้เข้าร่วมงาน ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนได้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.ณ บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยได้เตรียมพานไว้สำหรับผู้นำพวงมาลัย พวงดอกไม้มาถวายด้วย


Displaying 1-6 of 18 results.


เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 12381
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 20 ก.พ. 2562

บอกเลิก-บอกเพิ่ม นักศึกษาใหม่ 2/2561
อ่านรายละเอียด
View: 2799
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 1 ก.พ. 2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 18-21 มี.ค. 2562
อ่านรายละเอียด
View: 22160
วันสิ้นสุดประชาสัมพันธ์: 31 มี.ค. 2562


หมายเหตุ !>>
การแสดงผลการเปิดอ่านไฟล์เอกสาร บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari