ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๑

ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41

     มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 รวม 5 วัน ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

     กำหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 - วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 บัณฑิตรายงานตัวที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 07.00 น. คาบบ่าย ก่อนเวลา 12.30 น. ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุย   วิทยฐานะเหมือนวันพิธีฯ ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ โครงการพิเศษและสาขาวิทยบริการฯกำหนดเอง)

     รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th 

  • ะดับปริญญาตรีสอบถามได้ที่ โทร.02-310-8000 ต่อคณะที่สังกัด,
  • มหาบัณฑิตระดับปริญญาโท ติดต่อได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.02-310-8560-1, 02-310-8563,02-310-8554 www.grad.ru.ac.th
  • โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯโทร. 02-310-8566-7, 02-310-8549 www.phd.ru.ac.th

ตรวจสอบวันซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (เฉพาะปริญญาตรี)

***ตารางรายละเอียดการฝึกซ้อม***

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียด ม.ร.กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ ๔๑
# 134122
© 2020 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved